Kodu > Meie kohta > ternid ja tingimused

Zhejiang Mesa Sanitaartehnika Co, Ltd.

Tingimused


1. ÜLDINE

1.1 MESA Vann Inc (edaspidi "MESA" või "meie") säilitab veebisaitide kasutajate meelelahutuse, teabe, hariduse ja teabevahetuse veebilehe www, mesashower.com ja kõik sellega seotud veebisaidid, sealhulgas www.zjmesa.com (" teie "või" teie ").

1.2 Teie veebisaitide ja sõnumite, teabe, andmete, teksti, graafika, piltide, fotode, illustratsioonide, tarkvara või muu veebilehtede kaudu kättesaadava sisu (edaspidi "sisu") juurdepääs ja kasutamine ning nende tingimuste täitmine ( "Tingimused") ja kõik kohaldatavad seadused. Veebilehtede sisenemisel ja sirvimisel nõustute tingimustega ja tingimustega piirangute või tingimustega. Kui te ei nõustu tingimustega järgimisega, ei tohi te veebisaite kasutada ega sisule juurde pääseda.

1.3 Kui teil on küsimusi mõne käesolevate nõuete ja tingimuste kohta, palun saatke MESA-le selgitus, kasutades selleks esitatud toetusvormi.


2. VASTUTUSKOHUSTUSED JA PIIRANGUD
2.1 Kuigi MESA püüab veebisaitide ajakohast ja täpset teavet lisada, on veebisaidid ja sisu esitatud "NAGU ON" ja kui see on saadaval, samuti veebisaitide juurdepääsule, kasutamisele, muutmisele või sellele tuginemisele ning sisu on ainuüksi teie jaoks. MESA ja selle partnerid, litsentsiandjad, esindajad, infosisu pakkujad, teenusepakkujad, töötajad, ametnikud, direktorid või esindajad ("MESA esindajad") ei õigusta mingil viisil sellise teabe õigsust ega MESA või MESA esindajate vastutust ega vastutust veebisaitidel sisalduvad vead või väljajätmised, kuna MESA ja MESA esindajad ei saa ega taga ega keela ega keelduta otseselt või kaudselt seadusliku või muu toimingu tagajärjed, garantiid, lepingud ja tingimused; veebisaitide või sisu suhtes, sealhulgas: (i) mis tahes kaudsed garantiid ja turukõlblikkuse tingimused, turustuskvaliteet või sobivus mis tahes konkreetsel eesmärgil või rikkumine, või mis tahes kaudsed esitused või garantiid, mis tulenevad toimivusest, kauplemine või kasutamine; (ii) veebisaidid või sisu vastavad teie (või teie organisatsiooni või ettevõtte) nõuetele või on teie või teie organisatsiooni või ettevõtte jaoks sobivad (arvuti või sellega seotud seadmed, fototehnika või tarkvara); (iii) veebisaidid või sisu on täpsed, kehtivad, usaldusväärsed, autentsed, kehtivad või täielikud; (iv) veebisaidid jätkavad tööd, töötavad ilma katkestusteta või veadeta; või (v) veebisaitidel kuvatavate materjalide sirvimine ei riku kolmandate isikute õigusi, mis ei kuulu MESA-le.

2.2 Lisaks sellele ei anna MESA ja MESA esindajad mingit esindust ega garantiid, et veebisaidid või sisu oleksid sobilikud või kättesaadavad mis tahes kohas kasutamiseks. Juurdepääs veebilehtedele või sisule kohtadest, kus nende sisu on ebaseaduslik, on keelatud. Need, kes valivad juurdepääsu veebisaitidele või sisule teistest riikidest peale Kanada, teevad seda omal algatusel ja vastutavad kohalike seaduste järgimise eest.

2.3 Te olete ainuisikuliselt vastutav ja vastutate mistahes muu nõude ja nõuete eest, mille on esitanud mis tahes muu isik, kes on seoses teie veebisaitide kasutamisega, kasutajate muudatustega (nagu on määratletud allpool jaotises 6.1) või sisu; Tingimuste rikkumine; teie rikkumine või teiste inimeste õiguste rikkumine; või teie mis tahes kohaldatava tsiviil- või kriminaalõiguse rikkumine. MESA ja MESA esindajad loobuvad igasugusest vastutusest ja vastutusest kõigis sellistes küsimustes.

2.4 Te nõustute, et olete ainuisikuliselt vastutav veebisaitide, kasutaja muudatuste ja sisu kasutamise eest võetavate või edastatavate toimingute ja teadete eest ning et te järgite kõiki seadusi, mis kehtivad või võivad kehtida teie kasutuses või tegevuses Veebilehed või sisu või kasutaja muudatused. MESA võib uurida juhtumeid, mis võivad sisaldada selliste seaduste rikkumisi, ning võivad kaasata ja koostöös õiguskaitseasutustega selliste rikkumistega tegelevate kasutajate vastutusele võtmisel. MESA jätab endale õiguse igal ajal avaldada igasugust teavet (sh teie isiklikke andmeid) veebisaitide või sisu (sh kohaldatava õiguse rikkumise kohta) kasutamise kohta igal juhtumil, nagu see on lubatud või nõutav kohaldatava õiguse alusel, sealhulgas mis on vajalikud, et rahuldada mis tahes taotlus, mille on lubanud kohaldatav õigus.

2.5 Veebilehtede sirvimine toimub omal vastutusel. Kodulehekülgede loomisel, koostamisel ja edastamisel osalevad MESA ega ükski teine pool (sh MESA esindajad) ei vastuta mis tahes kahjude eest (sealhulgas otsesed, juhuslikud, tagajärjed, kaudsed, näidislikud, erilised või karistuslikud kahjud), mis tulenevad veebisaidi, sisu, kasutaja muudatuste, mis tahes lingitud veebisaidi sisu või nende saitide (kaasa arvatud) rikked või nendega seotud juurdepääs, juurdepääs või kasutamine või ebamugavused. kahju, mis on tekkinud selliste veebisaitide või sisutute puuduste või ebatäpsuste või konfidentsiaalse või tundliku teabe edastamise eest sellistesse saitidelt või nendest), isegi kui MESA või MESA esindajaid on teavitatud selliste kahjude või kahjude tekkimisest või kui selline kahju või kahjum oli prognoositav.

2.6 Lisaks ei võta MESA ja MESA esindajad endale mingit vastutust ning ei vastuta oma (või teie organisatsiooni või ettevõtte) arvutiseadmete või muu vara kahju eest või viiruste või muu pahatahtliku või hävitusliku koodi eest, mis võib nakatada teie veebisaidil, sisus või kasutaja muudatustes juurdepääsu teie veebisaidil, selle kasutamisel, allalaadimisel või sirvimisel. Teie vastutab piisava protseduuri ja kontrollpunktide rakendamise eest, et täita oma konkreetseid nõudeid sellise saastuva või hävitusliku koodi ennetamise ning andmete sisestamise ja väljundi täpsuse ning veebisaitide väliste vahendite säilitamiseks kõigi kaotatud andmete taastamiseks .


2.7 Seadusega lubatud ulatuses ei võta MESA mingit vastutust seoses MESA toodete volitatud kolmandate osapoolte paigaldajatega. MESA võtab mõistlikke meetmeid selliste volitatud kolmandate osapoolte paigaldajate koolitamiseks, kuid tegevused, väljajätmised, vead ja hooletus ei kuulu MESA kontrolli alla ja on vastava volitatud kolmanda osapoole paigaldaja ainus vastutus. MESA ei kinnita, ei taga ega võta vastutust ühegi volitatud kolmanda osapoole teenuse osutaja või tema esindaja töö eest. " Teie poolt volitatud kolmanda osapoole paigaldaja tööle võtmine toimub ainult teie ja kolmanda osapoole vahel ning MESA ei ole mingil moel sellise tööülesande täitmiseks või selle eest vastutavaks tehtud töö eest. Iga volitatud kolmanda osapoole paigaldaja garantiid võivad erineda. MESA ei vastuta kolmandate osapoolte paigaldajate poolt väljaantud garantiide eest, vaid oma toodete garantii tootjaga.


2.8 Volitatud kolmanda osapoole paigaldajate loend on ette nähtud ainult teie mugavuse huvides ja kolmanda osapoole paigaldaja lisamine selles loetelus ei kujuta endast MESA soovitust. Iga kolmanda osapoole installer on iseseisev ärimontsert ja te peate enne uurimis- või uurimistööd, mis teie arvates sobivad, enne lepingu sõlmimist ühe või mitme sellise kolmanda osapoole paigaldajaga.


3. MUUTUSED veebisaitidele

3.1 MESA võib need tingimused igal ajal läbi vaadata. Teil on sellised muudatused seotud ja peaksite seetõttu regulaarselt sellel lehel külastama praeguseid tingimusi ja tingimusi. Palun kontrollige neid tingimusi iga kord, kui külastate veebisaite, kuna nende külastuste suhtes kehtivad käesolevate nõuete ja tingimuste praegune versioon. Kui mõni tingimuste, tingimuste või tingimuste muutmine ei ole teile vastuvõetav, peate viivitamatult oma veebisaitide kasutamise lõpetama. Veebisaitide jätkuv kasutamine pärast selliste muudatuste avaldamist tähendab nende muudatuste heakskiitmist. Tingimused kehtivad ainult teie veebisaitide kasutamiseks ja ei muuda MESA-ga sõlmitud muu lepingu tingimusi.

3.2 MESA võib igal ajal ilma ette teatamata ja vastutuseta mingil põhjusel veebisaitide mis tahes aspekte lõpetada, muuta, peatada või katkestada. MESA jätab endale õiguse oma äranägemise järgi parandada veebisaitide mis tahes osas vigu või puudusi igal ajal ilma ette teatamata, kuid kinnitab, et tal pole sellist kohustust. Samuti on MESAl ja selle teenuseosutajatel õigus katkestada veebisaitide kasutamine, nagu on sätestatud allpool pealkirja "Kasutusest loobumine"


4.KOMMUNIKATSIOONID
4.1 Vastavalt kohaldatavatele seadustele (ja isikliku teabe korral eraelu puutumatuse deklaratsiooni nõuetele (nagu on määratletud allpool jaotises 10.1), veebisaitide või MESA poolt saadetavate või teile saadetud veebisaitide või MESA saadetud teated, mis on MESA tellitud või muul viisil , on mittekonfidentsiaalsel alusel ja MESA võib vabalt kasutada mis tahes sellist teatist, sealhulgas mis tahes ideid, leiutisi, kontseptsioone või oskusteavet, mis on avaldatud, mis tahes eesmärgil, kaasa arvatud arendamine, tootmine ja / või turustamine kaubad ja teenused. Te nõustute mitte andma sellistes sidevahendites (sh autoriõigust, kaubamärki, patendi, ebaausat konkurentsi, moraalseid õigusi või kaudset lepingut) mis tahes omandiõigust ja loobute MESA kasuks sellistest moraalsetest õigustest nagu samuti õigus saada sellist suhtlemist puudutava rahalise või muu tasu.

4.2 Lisaks sellele ei võta MESA vastu ega võta arvesse soovimatute ideede, ettepanekute või muude materjalide mis tahes vormis ("Soovimatud ideed"), sealhulgas uute reklaamikampaaniate soovimatuid ideid, uusi tutvustusi, uusi või täiustatud tooteid või tehnoloogiaid, tootearendusi, protsessid, materjalid, turunduskavad või uued tootenimed. Kui MESA ei ole kirjalikult esitanud teisiti, ärge saatke ühtegi soovimatuid ideid, sealhulgas esialgseid loometeoseid, soovitusi või muid teoseid. Selle eesmärk on vältida võimalikke arusaamatusi või vaidlusi, kui MESA tooted või turundusstrateegiad võivad tunduda sarnased MESA-le esitatud ideedega. Kui vaatamata meie soovile, et te ei saadaks meile oma soovimatuid ideid, saadate te siiski selliseid soovimatuid ideid, siis sõltumata teie suhtlusest MESA-le, nõustute, et:
MESA-le saate üle anda, üle anda kõigile ülemaailmsetele õigustele, pealkirjale ja huvile soovimatute ideede suhtes tasuta ja kõikidest koormatustest, sealhulgas kõigist intellektuaalomandi õigustest, ilma hüvitiseta teile või kellelegi teisele, ilma igasuguse vastutuseta ja tasuta mis tahes MESA või tema pärijatele või võlausaldajatele usalduse või muude ülesannete eest; ja
et olete loobunud kõikidest moraalsetest õigustest (sealhulgas õigusest olla soovimatute ideedega seotud) soovimatutes idees pärast nende esitamist mis tahes veebisaidile või MESA-le.

4.3 Kogu veebisaitide või esitatud materjalide kaudu pakutav teave peab olema tõene, täpne, praegune ja täielik ning vajaduse korral peab see viivitamatult muutma, kui selline teave muutub.

4.4 MESA ja selle teenusepakkujad tuginevad teie esitatud teabele. Te vastutate mis tahes ja kõigi kahjude, kahjude või lisakulude eest, mida teie, MESA või selle teenuse pakkujad või teised võivad põhjustada teie vale, vale või mittetäieliku teabe esitamise või teie teabe puudumise tõttu teie teabe esitama veebisaitide kaudu.


5. LUBATUD KASUTUSALAD
5.1 Teile antakse mitte-eksklusiivne, mitteülekandev, mitte-sub-litsentsitav, tühistatav, piiratud litsents kopeerida, alla laadida, kuvada oma arvutis, printida ja kasutada sisu ainult informatiivsel eesmärgil ja ainult: ( a) isiklikuks kasutamiseks; või (b) teie organisatsiooni või ettevõtte sisekasutusega. Välja arvatud käesolevas dokumendis sätestatud juhtudel, ei ole muud kasutamist lubatud.

5.2 Kõik õigused, mis ei ole Tingimustes selgesõnaliselt antud, reserveeritakse MESA-le.


6. PIIRATUD KASUTAMINE
6.1 Te ei tohi sisu muuta veebisaitidel esitatud vormist, ilma et oleksid muudetud muudetud sisu ("Kasutaja muudatused") allikaks. Kõik kasutaja muudatused tehakse ainult sellises ulatuses, mis on vajalik, et kohandada sisu oma isiklikuks kasutamiseks teie organisatsiooni või ettevõtte sisekasutuseks vastavalt eespool punktis 5.1 sätestatule. Kõik kasutaja muudatused ei tohi muuta, parandada ega kustutada ühtegi autoriõigust, kaubamärki, ärinime, teenindusmärki või mis tahes muu varalise teate või legende, mis ilmuvad mis tahes sisule.

6.2 Te ei tohi:
lisada mis tahes sisu või toote või teenusega, mille teie või teie organisatsioon või ettevõte loob või levitab, välja arvatud juhul, kui MESA kirjutab teisiti kokku;
kopeerige mis tahes sisu oma või mõne muu veebisaidi kaudu, kui MESA ei ole kirjalikult kokku leppinud;
kasutavad veebisaite viisil, mis võib kahjustada, keelata, üle koormata, kahjustada, häirida veebisaitide süsteemiressursside, kontode, serverite, võrkude, liitunud või seotud saitide turvalisust, negatiivset mõju või muul viisil kuritarvitamist Veebilehtede kaudu või nende kaudu juurdepääsetavaks (sealhulgas veebisaitide üleslaadimine, postitamine või muul viisil edastamine arvutiviiruste, Trooja hobuste, usside või muude failide või arvutiprogrammide jaoks, mis võivad olla kahjulikud, häirivad või hävivad või mis võivad põhjustada ebamõistlikke või ebaproportsionaalselt suuremaid koormusi Veebisaitide infrastruktuur või mis tahes robot, ämblik või muu automaatne programm või seade või manuaalne protsess veebisaitide või sisu tervikliku või osalise jälgimiseks, kopeerimiseks, kokkuvõtmiseks või muul viisil teabe kogumiseks);
kasutavad veebisaite, sisu või kasutaja muudatusi mis tahes viisil, mis rikub mis tahes teise isiku seaduslikke õigusi (sealhulgas privaatsust ja isikuõigusi, autoriõigusi, moraalseid õigusi ja muid intellektuaalomandi õigusi), see on ebaseaduslik, mis rikub mis tahes õigusi MESA, tema partnerid, litsentsiandjad, infosisu pakkujad, teenusepakkujad või töövõtjad, mis on Tingimustes keelatud (sealhulgas juurdepääs veebisaitidele kõikidelt kohtadelt, kus selline juurdepääs võib olla ebaseaduslik või keelatud), see on ebaeetiline, ebakindel, solvav hukkamõistev, petlik, petlik, petlik, kahjulik, kuritahtlik, ähvardav, vulgaarne, ebaviisakas, pornograafiline, ebamäärane, seksuaalne, seksistlik, rassistlik, vihkav, solvav, ahistav, invasiivne teiste inimeste privaatsuse õiguste suhtes (see hõlmab ka mis tahes materjalid, mis kirjeldavad, soodustavad, viitavad, toetavad või kalduvad neid käituma õhutama), see on muidu ebasoovitav või mis ei austa teiste seaduslikke õigusi ja huve ;
kasutama veebisaite, sisu või kasutaja muudatusi mis tahes andmetöötluses või andmekaevanduses, sealhulgas teiste kasutajate (sealhulgas nende e-posti aadresside) teabe kogumine või kasutamine ilma nende nõusolekuta;
postitada või esitada veebisaitidele mis tahes materjale, mis rikuvad mõnda Tingimustes sätestatud piirangut;
kui MESA ei ole kirjalikult kokku leppinud, kasuta veebisaite kommertseesmärkidel või -tegevustel, välja arvatud MESA äritehingute sõlmimiseks, sealhulgas: i) mis tahes kaupade või teenuste müümine või pakkumine; (ii) reklaamijate või sponsorite pakkumine; (iii) võistluste, hasartmängude või hasartmängude korraldamine või auhindade, auhindade või muude stiimulite pakkumine mis tahes isikule; (iv) reklaami- või sponsorlubereid, sealhulgas banneri või lingi vahetusteenustega loodud reklaame; (v) annetuste taotlemine; või (vi) volitamata või soovimatu rämpsposti, rämpsposti, kettähtede, püramiidskeemide või mis tahes muu pakkumise kasutamine; või
kasutada veebisaite viisil, mis võib: i) kahjustada, ähvardada, ahistada, kuritarvitada või hirmutada mõnda muud isikut mingil moel või kaasata materjale, mis kujutavad, edendavad, julgustan, viitavad, toetavad või kalduvad kuriteo toimepanemist õhutama muud ebaseaduslikud tegevused, vägivald, vihkamine, julm või diskrimineerimine üksikisikute või rühmade poolt mis tahes põhjusel või mis tahes julmade eest loomadele; (ii) lahjendab või vähendab MESA, kõigi selliste märksõnade (nagu siin määratletud), partnerite, litsentsiandjate, infosisu pakkujate, teenuseosutajate või nendega seotud töövõtjate nime ja maine; (iii) häirida teiste isikute veebisaitide või Internetis üldkasutamist ja kasutamist; (iv) põhjustavad veebisaitide või muu Interneti-ressursi või arvutisüsteemi mis tahes kasutaja autentimise, parooli, turvalisuse või kontrollimeetmete kõrvalehoidmise või rikkumise; (v) varjata või valesti esile tuua sõnumi või teate autor või päritolu või isik, kes eksisteerib mis tahes isikuna, või valeandmete esitamine või muul viisil eksitamine seoses teise isiku, sealhulgas MESA esindajaga; või (vi) avalikustab inimese isikuandmed või isikuandmed (nt nimed, telefoninumbrid, e-posti aadressid, postiaadressid, sotsiaalkindlustus või muu julgestuse number) ilma selle loata.

6.3 Välja arvatud käesolevas dokumendis sätestatud juhtudel ei tohi ühtegi sisu kopeerida, edasi müüa, taasesitada, levitada, uuesti avaldada, allalaadida, kuvada, postitada või edastada mistahes vormis või mis tahes viisil, kaasa arvatud elektrooniline, mehaaniline, fotokopeerimine, salvestamine või muul viisil ilma MESA eelneva kirjaliku loa või intellektuaalomandi õiguse omanik.

6.4 Te ei tohi ilma MESA kirjaliku nõusolekuta peegeldada mis tahes sisu mis tahes muule serverile.


7. VALITSUSASUTUS
7.1 Te nõustute, et kogu sisu on kaitstud autoriõigusega (mis on kas registreeritud või tuleneb tavapärasest või kohaldatavast tsiviilõigusest) ning kuulub MESA omandisse või kontrolli alla. Te peate kinnitama mis tahes sisukategooria allika, mida te kasutasite vastavalt Tingimustele.

7.2 Autoriõiguse ja luba puudutavad üksikasjad on saadaval nõudmisel või veebisaitidel näidatud viisil. Kodanike omavoliline kopeerimine, ümberjaotamine, paljundamine või muutmine või sisu võib olla ükski kaubamärgi ja / või autoriõiguse seaduste rikkumine ning võib sellele isikule kohtulikku hagi esitada. Te nõustute järgima kõiki veebisaitide ja sisu suhtes kasutatavaid autoriõiguse seadusi kogu maailmas ja vältima sisu omavolilist kopeerimist.

7.3 Kodulehekülgede teatavad nimed, sõnad, pealkirjad, fraasid, logod, ikoonid, graafika või disainilahendused kujutavad endast MESA kaubamärke, kaubamärke ja / või nendega seotud tooteid ja teenuseid ning selle partnereid, mis tahes litsentsiandja, MESA teenuse osutaja või töövõtja või mõni muu kolmas isik (edaspidi ühiselt "Marks") ning neid võib Kanadas või mujal kaitsta ning nende veebisaitide kuvamine ei anna ega loo Marksis ühtegi litsentsi ega muid õigusi. Kasutades täielikult või osaliselt üht või teist märgist, mis on veebisaitide kaudu kättesaadavad ilma MESA eelneva kirjaliku loata, on selline kolmas isik rangelt keelatud.

7.4 MESA austab teiste inimeste intellektuaalomandi õigusi. Kui usute, et teie töö on kopeeritud ja kuvatakse veebisaitidel viisil, mis kujutab endast teie intellektuaalomandi õiguste rikkumist, siis teavitage meid, kasutades selleks esitatud toetusvormi. MESA jätab endale õiguse eemaldada sisu, mis rikub teiste intellektuaalomandi õigusi, ja peatada veebisaitide kasutamist, nagu on sätestatud allpool pealkirja "Kasutusest loobumine" all.


8. HINDAMINE
8.1 Te võite hüvitada ja hoida MESA või MESA esindajaid ("hüvitatud osapooled") kahjutu kolmandate isikute esitatud nõuete eest, mis on tekkinud teie veebisaitidel kasutatava teabe kasutamisest ja Tingimuste ja tingimuste rikkumisest teie poolt , sealhulgas mis tahes sisu või kasutaja muudatuste kasutamine, välja arvatud tingimustel, mis on selgesõnaliselt lubatud. Te nõustute, et hüvitatavad pooled ei vastuta sellise rikkumise, loata kasutamise või muutmisega ning nõustub hüvitama kahju eest vastutavad osapooled mis tahes ja kõigi sellest tulenevate kahjude, kahjude, kohtuotsuste, auhindade, kulude, kulude ja advokaatide tasude eest sellega seoses.


9. SEOTUD veebisaidid ja raamid
9.1 Teatud lingid veebisaitidel võivad viia teid teistesse veebisaitidesse. MESA pakub neid linke ainult mugavuse huvides. MESA ei vastuta selliste lingitud lehtede sisu eest. MESA ei esita ega garanteeri mis tahes seotud veebisaite, nende kohta esitatud teavet ega ühtki kirjeldatud toodet või teenust ega kiita seda heaks ega kinnita. Kui soovite veebisaitidest välja jätta siinkirjeldatud lingi kaudu ja vaadata sisu, mida MESA poolt või selle nimel ei paku, teete seda omal vastutusel ja teie kohustus on võtta kõik kaitsemeetmed viiruste ja muude hävitavate elementide eest kaitsmiseks .

9.2 Teile antakse piiratud mitte-eksklusiivne õigus luua veebisaitidele hüperlink. Te nõustute, et kui te linkite teisi veebisaite veebisaitidele, ei tohi sellised teised veebisaidid (a) luua raamistikke mis tahes veebisaitide osas või kasutada muid veebisaitide visuaalse esituse muutmise viise; (b) tähendab, et MESA kinnitab sind või mõnda muud isikut (ka teie organisatsiooni või ettevõtet) või teie või selle teise isiku tooteid või teenuseid; (c) MESA eelneva kirjaliku nõusolekuta tähendab teie või mõne muu isiku või teie või sellise teise isiku toodete või teenuste ja MESA vahelist seotust; (d) valesti esile teie või mõne muu MESA isiku suhe või esitama MESA või selle toodete või teenuste kohta vale, eksitavat, halvustavat, laimavat või muul viisil kahjulikku teavet või muljeid; või (e) sisaldavad materjale, mida võib tõlgendada kui ebameeldivaid, kahjulikke, solvavaid või ebatäpsusi või rikuvad muul viisil tingimusi (sh 6. jagu (piiratud kasutused)).


10. PRIVAATSUS
10.1 MESA austab teie õigust privaatsusele. Kõik andmed, mida MESA veebisaitide kaudu veebisaitide kaudu teie veebisaitide kaudu teie veebisaitide kaudu leiab, kuulub MESA privaatsusavaldusele, mis on lisatud viidetena Tingimustele ("Privaatsusavaldus").


11. JURISDIKTSIOON
11.1 Veebilehti hoitakse Quebeci provintsis, Kanadas asuvatel serveritel ja veebisaite kontrollib MESA Quebeci provintsist Kanadas. Veebilehtedele pääsemiseks nõustute, et see leping on moodustatud Quebeci provintsis, Kanadas ja et kõiki sellega seotud küsimusi reguleerivad Quebeci provintsi ja Kanada seadused, arvestamata seaduste konflikte nende juhid.

11.2 Kõik vaidlused MESA ja teie või muu isiku vahel, mis on seotud veebilehtede, sisu, tingimuste ja tingimustega või mis on seotud veebisaitide, sisu, tingimustega, veebisaitidega tehtud tehingutega või sellega seotud küsimustega, tuleb lahendada Quebeci provintsi kohtus , Montreali linna (edaspidi "kohus") istungjärgu Kanadas ja esitate nende kohtute ainupädevuse seoses selliste vaidlustega ja tühistamastavad.


12. KASUTAMISE LÕPETAMINE
12.1 Kui te rikute mõnda Tingimuste sätet, võite te enam mitte kasutada veebisaite või veebisaitide kaudu kättesaadavaid veebisaite. MESA otsustab oma äranägemise järgi, kas Tingimusi on rikutud.

12.2 MESA või selle teenuseosutajad võivad igal ajal ja mis tahes põhjusel, kas põhjustel või ilma ja oma äranägemise järgi: (i) peatada või lõpetada (täielikult või osaliselt) teie veebisaitide kasutamiseks antud luba; (ii) peatada, lõpetada, eemaldada või lõplikult kustutada ja vajaduse korral hävitada teie: (A) URL, IP-aadress või domeeninimi; või (B) mis tahes materjal, mille olete või teised olete postitanud või esitanud ühelegi või kõikidele veebisaitidele; (iii) piirata juurdepääsu veebisaitidele postitatud või esitatud materjalidele; ja (iv) blokeerib teid veebisaitide tulevase kasutamise eest; kõik ilma eelneva teadaandeta või mingi vastutuse teie või muu isiku vastu ning nõustute järgima kõiki selliseid meetmeid.


13. MUU
13.1 Kui mõnel juhul leiab pädev pädev kohus, et Tingimuste või nende osade mis tahes säte on ebaseaduslik, tühine või mingil põhjusel võimatu, siis täidetakse see säte võimalikult suurel määral eesmärgi saavutamiseks ning Tingimuste jaotiste ülejäänud osa jätkub täielikult. MESA suutmatus nõudeid või tingimusi täita rangelt või rakendada või mis tahes õigusi ei tõlgendata kui selliste sätete või õiguste loobumist. Teie ja MESA on sõltumatud lepingupartnerid ning ükski agentuur, partnerlus, ühisettevõtmine, tööhõive- või frantsiisisuhe pole mõeldud või loodud Tingimuste või veebisaitide või sisu kasutamise abil.

13.2. Tingimused (sealhulgas privaatsusavaldus) moodustavad MESA ja teie vahel käesoleva teema suhtes kehtiva kokkuleppe ning asendavad kõik suulised või kirjalikud teated, avaldused või kokkulepped MESA või selle partnerite ja teie vahel selle teema kohta. Konfidentsiaalsuse deklaratsiooni ja Tingimuste vahelise vastuolu korral reguleerib vastavalt vajadusele privaatsusavaldus.

13.3 Tingimuste sätted pakuvad MESA-le ja kõigile teenuseosutajatele ja nende vastavatele pärijatele ja volinikele, samuti teie ja teie pärijad, testamenditäitjad, administraatorid, õigusjärglased ja isiklikud esindajad. Te ei tohi Tingimusi ega õigusi ega kohustusi tingimustel üle anda ilma MESA kirjaliku nõusolekuta, mille võib MESA ainuisikuliselt arutada. MESA ja selle teenuse pakkujad võivad käesolevaid tingimusi ja tingimusi nende tingimuste ja nende vastavate õiguste ja kohustustega määrata ilma teie nõusolekuta.